نوروز روستای بوریدر 1398

مراسم نوروز روستای بوریدر سال 1398

ادامه خواندن “نوروز روستای بوریدر 1398”

نوروز روستای آویهنگ 1398

مراسم و جشن زیبا در روستای آویهنگ سال 1398

ادامه خواندن “نوروز روستای آویهنگ 1398”

نوروز روستای دزلی 1398

مراسم 13 بدر روستای دزلی مریوان سال 1398

ادامه خواندن “نوروز روستای دزلی 1398”