نوروز روستای سالیان 1397

مراسم نوروز روستای سالیان سال 1397

ادامه خواندن “نوروز روستای سالیان 1397”

نوروز روستای دانی کش 1397

مراسم نوروز روستای دانی کش سال 1397

ادامه خواندن “نوروز روستای دانی کش 1397”

نوروز روستای تنگی سر 1397

مراسم نوروز روستای تنگی سر سال 1397

ادامه خواندن “نوروز روستای تنگی سر 1397”

نوروز روستای بوریدر 1397

مراسم نوروز روستای بوریدر سال 1397

ادامه خواندن “نوروز روستای بوریدر 1397”

نوروز 13 بدر تنگی سر 1397

نوروز 13 بدر روستای تنگی سر سال 1397

ادامه خواندن “نوروز 13 بدر تنگی سر 1397”

نوروز روستای حسن آوله 1398

مراسم نوروز روستای حسن آوله سال 1398

ادامه خواندن “نوروز روستای حسن آوله 1398”

نوروز روستای سالیان 1398

مراسم نوروز روستای سالیان سال 1398

ادامه خواندن “نوروز روستای سالیان 1398”

نوروز روستای وشکین 1398

مراسم نوروز روستای وشکین سال 1398

ادامه خواندن “نوروز روستای وشکین 1398”

نوروز روستای هرسین 1398

مراسم نوروز روستای هرسین سال 1398

ادامه خواندن “نوروز روستای هرسین 1398”

نوروز روستای چاولکان حاجی 1398

مراسم نوروز روستای چاولکان حاجی سال 1398

ادامه خواندن “نوروز روستای چاولکان حاجی 1398”